Op de pagina’s van opinie worden een aantal actuele onderwerpen onderzocht.
Er wordt vooral gestreefd naar een zo objectie en feitelijke opsomming van de beschikbare gegevens, onder vermelding van de bronnen. Persoonlijke interpretaties en conclusies worden
cursief vermeld. De gedachte achter deze opzet is dat bij het uitzoeken van maatschappelijke feiten en het op schrift stellen daarvan enige helderheid ontstaat in de chaos van berichten.

Polarisatie is zeer actueel.
Eerst wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht welke groepen te onderscheiden zijn en in hoeverre het onderscheid tussen groepen bijdraagt aan polarisatie.

De kloof die tussen groepen ontstaat wordt niet alleen gevoed door de botsende meningen maar (nog meer) door de afkeer die we voelen voor de andere groep. Hierbij wordt de ander vlot omschreven als minderwaardig, afstotend. Deze kwalificaties staan een zinvolle discussie in de weg. 
Eelco Hartenveld (UvA) beschrijft dit en noemt het affectieve polarisatie

De tekst is zo feitelijk en neutraal mogelijk gemaakt. Samenvatting en meer persoonlijke conclusies zijn cursief gedrukt. Commentaar en aanvullingen zijn welkom op adres ton.martens@3poort.nl